"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

lista Grupa docelowa

Docelowymi adresatami naszego projektu będą osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, bez wyznaczania górnej granicy osiągniętego wieku, stopnia sprawności ruchowej, kończące swoją aktywność zawodową oraz nieaktywne zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego, pragnące zaangażować się w bezinteresowną, wolontariacką działalność społecznie użytaczną na rzecz członków spółdzielni socjalnych z obszaru całego kraju. Byli członkowie różnych typów i branż podmiotów spółdzielczych (prezesi, księgowi, prawnicy) to prawie w ogóle niewykorzystany dotychczas potencjał intelektualny do dzielenia się pozytywnymi, ale i też negatywnymi doświadczeniami polskiego ruchu spółdzielczego z młodym ruchem spółdzielczości socjalnej. Osoby te, przekazując innym swoje własne doświadczenia i nabytą przez lata wiedzę, dowartościowują się, czują się przydatni dla młodszego pokolenia spółdzielców.

Specjalistyczne, praktyczne wsparcie wolontariuszy - seniorów skierowane do podmiotów gospodarki społecznej jakimi są spółdzielnie socjalne, to lepsze efekty działań gospodarczych i statutowych, co przyczynić się może w przyszłości do znacznego wzrostu wartości gospodarczej tych podmiotów, a co za tym idzie - zaowocuje korygowaniem nierówności na otwartym rynku pracy. Warto wykorzystać praktyczną wiedzę tych osób. Z korzyścią dla obu stron.

lista Cel projektu

Głównym celem projektu jest zainicjowanie aktywnego udziału osób starszych wywodzących się z różnych podmiotów spółdzielczych do działań wolontariackich na rzecz nowej formy spółdzielczej - spółdzielczości socjalnej. Takie ukierunkowanie aktywności seniorów z wykorzystaniem ich wiedzy na działania wspierające spółdzielnie socjalne poprzez transfer doświadczeń z różnych typów i branż tradycyjnej spółdzielczości przyczyni się do promocji spółdzielczego wolontariatu kompetencji, a w konsekwencji, do wykreowania swoistej "mody" na wolontariacką aktywność obywatelską seniorów w tym obszarze oraz docelowo przyczyni się do rozwoju umiejętności społecznych wśród młodszego pokolenia i wzmocni możliwości rozwojowe podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Skorelowanie realnych możliwości osób po 60-tym roku życia z konkretnymi potrzebami spółdzielców socjalnych daje pewność na autentyczną partycypację obywatelską ludzi starszych w przedsięwzięcia decydujące o kondycji przedsiębiorstw społecznych zrzeszających osoby defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

lista Działania projektowe

W ramach projektu planujemy przeprowadzić cztery Spółdzielcze Spotkania Integracyjne o charakterze warsztatowo-doradczym dla 14-osobowych grup składających się z wolontariuszy-seniorów oraz osób reprezentujących spółdzielnie socjalne, obejmujące warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy-seniorów, udzielanie przez wolontariuszy organizacyjnej i instruktażowej pomocy w zakresie praktycznego funkcjonowania podmiotów spółdzielczych (zagadnienia statutowe i ekonomiczno-księgowe, istniejące zagrożenia i sposoby ich eliminacji), panele otwartej dyskusji i wymiany poglądów na w/w tematy oraz zintegrowanie środowiska spółdzielczego - wolontariuszy-seniorów i spółdzielców socjalnych - w wymiarze sektorowym jak i międzypokoleniowym poprzez nawiązanie obustronnej współpracy.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion