"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

lista Zakładane rezultaty realizacji projektu

lista Opis osiągniętych rezultatów

Realizując niniejszy projekt, potwierdziła się nasza diagnoza opisująca problemy z jakimi borykają się osoby starsze kończące swą aktywność zawodową. Trudności pracowników starszych na rynku pracy wynikają głównie z powodu, iż polityka rynku pracy skupia swoje działania na kwestiach bezrobocia głównie osób młodych, nie dostrzegając rosnącej liczby nieaktywnych zawodowo seniorów, a ryzyko znalezienia się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy jest wyższe wśród tej właśnie grupy osób. Narastające z wiekiem różnorodne problemy nie pozwalają na godne starzenie się osób 60+. Na podstawie bezpośrednich kontaktów z uczestnikami naszego projektu, stwierdziliśmy, iż potrzebna jest zmiana nawyków osób dojrzałych i starszych, pobudzanie ich aktywności społecznej i obywatelskiej, włączanie ich do działań prospołecznych i wolontariackich. Więcej aktywnych seniorów to skuteczny sposób na polepszenie wskaźników zdrowia fizycznego i psychicznego tych osób. Wykorzystanie ich doświadczeń zawodowych i społecznych może mieć istotny wpływ na przyszłą finansową i gospodarczą sytuację ekonomiczną firm - w tym podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Przedsięwzięcia, które skierowaliśmy w ramach zadań projektowych do grupy docelowej, spełniły zakładany cel ogólny projektu tj. w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych poprzez zainicjowanie, z wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego, nowej formy aktywności społecznej - spółdzielczego wolontariatu kompetencji.

Jak wynika z relacji uczestników Spółdzielczych Spotkań Integracyjnych - spotkań wolontariuszy-seniorów z odbiorcami ich usług nastąpiło swoiste otwarcie się obu środowisk na problematykę ich dotyczącą. Seniorzy, pełni zaangażowania i entuzjazmu, poczuli się osobami dowartościowanymi i potrzebnymi. Nabyli praktyczną wiedzę w zakresie zdiagnozowania potrzeb spółdzielców socjalnych oraz o wszystkich aspektach dotyczących angażowania się w pracę wolontariacką na rzecz spółdzielni socjalnych. Przeprowadzenie działań projektowych zaowocowało autentyczną integracją międzypokoleniową oraz wewnątrzsektorową. Wspólna gorąca i nieskrępowana dyskusja podczas warsztatów informacyjno-szkoleniowych posłużyła do praktycznego transferu różnorakich doświadczeń wolontariuszy-seniorów obejmujących problematykę funkcjonowania podmiotów spółdzielczych w zakresie gospodarczym i statutowym. Nawiązano bezpośrednie kontakty pomiędzy zainteresowanymi stronami. Uczestnictwo w projekcie stworzyło okazję do spotkania przedstawicieli różnych branż spółdzielczości socjalnej z osobami starszymi reprezentującymi różne formy spółdzielczości polskiej i niewątpliwie zwiększyło poczucie przynależności i tożsamości spółdzielczej, a w konsekwencji przyczyniło się do promocji i rozwoju reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w obszarze spółdzielczości.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion